An:  Nr.:  Conţinut:  
Nr.DataDenumire
131/10/2017Acordarea unui mandat special domnului consilier local Popescu Hadrian Constantin să negocieze modificarea remunerației administratorului unic la Societatea Transport Urban Reșița S.A. și să semneze Actul adițional la contractul de mandat încheiat între Societatea Transport Urban Reșița S.A. și domnul administrator unic Ardeleanu Gheorghe Gelu Deschide
231/10/2017Aprobarea Actului adițional nr. 3 la Actul Constitutiv și a Actului adițional nr. 3 la Statutul Asociației Reșița Europeană Deschide
331/10/2017Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2017 la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. Deschide
431/10/2017Aprobarea casării și valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparținând Serviciului Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
531/10/2017Aprobarea categoriilor de persoane beneficiare pentru serviciile oferite de Cantina Municipală Reșița Deschide
631/10/2017Aprobarea componenței comisiei de atribuire autorizații taxi rămase disponibile în Municipiul Reșița Deschide
731/10/2017Aprobarea dezmembrării/dezlipirii suprafeței de 55 mp.,din terenul cu suprafață totală de 5611 mp. înscris în CF. 2303 cu nr. top R210/18/2/6/2,schimbarea categoriei de folosință și transmiterea acesteia în folosință gratuită Bisericii Baptiste nr. 1 din Reșița în vederea construirii unei scări exterioare de evacuare în caz de incendiu Deschide
831/10/2017Aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE HYPERMARKET KAUFLAND P+1EP ȘI CONSTRUCȚII ANEXE CONTAINER BUFET IMBISS,POST TRAFO,BAZIN REZERVĂ INCENDIU,AMENAJĂRI EXTERIOARE INCINTĂ (PLATFORMĂ PARCARE,SPAȚII VERZI,DRUMURI,TROTUARE),ACCESE RUTIERE ȘI PIETONALE ȘI RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE,ÎMPREJMUIREA TERENULUI,ORGANIZARE ȘANTIER,BRANȘARE LA UTILITĂȚI ȘI REȚELE INSTALAȚII,BARIERE ACCES AUTO CLIENȚI Deschide
931/10/2017Aprobarea execuției Bugetului Local la 30.09.2017 Deschide
1031/10/2017Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului Public - ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
1131/10/2017Completarea componenței Consiliului Local al Muncipiului Reșița cu domnul Boru Mihail Iliuță Deschide
1231/10/2017Completarea H.C.L. nr. 36/28.02.2017 privind aprobarea taxelor și a tarifelor activității de administrare cimitire și pompe funebre aplicate de către Serviciul Public –”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
1331/10/2017Darea în folosință gratuită către Societatea Națională de Cruce Roșie din România,Filiala Caraș-Severin,a spațiului situat administrativ în Reșița,str. Cerna nr. 9,fost punct termic nr. 11,înscris în CF nr. 42244 Reșița,cu nr. top R200/3/52/d/2 Deschide
1431/10/2017Încetarea de drept a mandatului de consilier local (domnul DINU Gabriel) Deschide
1531/10/2017Modificarea art. 1 alin. 2 din HCL 230/26.09.2017 cu modificările și completările ulterioare (comisie evaluare oferte pentru concesiune,vânzare... înlocuire Papoe Nicolae cu Banda Mihai – AJFP) Deschide
1631/10/2017Modificarea art. 1 pct. 3 din H.C.L. nr. 190/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,modificată și completată Deschide
1731/10/2017Modificarea și îndreptarea unor erori materiale din HCL nr. 265/13.10.2017 Deschide
1831/10/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
1931/10/2017Se ia act de demisia domnului Boru Mihail Iliuță din funcția de administrator unic la S.C. SALTRANS VEST S.R.L. REȘIȚA Deschide
2031/10/2017Validarea mandatului de consilier local domnului Boru Mihail Iliuță Deschide
2131/07/2017Aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul: „Reabilitare energetică şi instalare sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire-beneficiar Colegiul Economic al Banatului Montan,Municipiul Reşiţa,Judeţul Caraş-Severin” Deschide
2231/07/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: ”Reabilitare energetică a Colegiului Naţional „Mircea Eliade” Reşiţa” Deschide
2331/07/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: ”Reabilitare energetică a Liceului de Arte Sabin Păuţa”,Reşiţa” Deschide
2431/07/2017Aprobarea unor măsuri în vederea aplicării Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reşiţa şi din serviciile publice/instituţiei publice din subordinea Consiliului Local Deschide
2531/07/2017Exprimarea acordului de principiu în vederea participării Municipiului Reşiţa la cofinanţarea proiectului „Faza proiectului Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin,România” Deschide
2631/03/2017Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa domnului VOLKER WOLLMAN Deschide
2731/03/2017Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al Municipiului Reşiţa „post – mortem” defunctului JOSEF GERSTENENGST Deschide
2831/03/2017Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. ”PIEȚE REȘIȚA” S.R.L. Deschide
2931/03/2017Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe destinate refinanțării datoriei publice locale Deschide
3031/03/2017Aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 3701,Reșița Română,cu nr. cad. R201/a/2 (pentru Alee Promenadă) Deschide
3131/03/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul public al municipiului Reșița,în suprafață de 12.526 mp,din terenul cu suprafața 36.370 mp.,identificat în CF 38162 Reșița,nr. Cad 38162,situat în Reșița,Zona Industrială – Valea Țerovei (ICCO BRAȘOV) Deschide
3231/03/2017Aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne/externe în valoare de 7.400.000 lei Deschide
3331/03/2017Darea în folosință gratuită către Asociația Caritativă ”Sfântul Vicențiu de Paul” Reșița-Gratz,a spațiului (construcție și teren) situat administrativ în Reșița,str. Paul Iorgovici nr. 44,înscris în CF nr. 34150 Reșița,nr. top. 266/a Deschide
3431/03/2017Modificarea Anexei nr. 1 – Învățământ Preuniversitar,la H.C.L. nr. 48/28.02.2012,privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița la data de 31.12.2011,cu modificările și completările ulterioare Deschide
3531/03/2017Modificarea și completarea H.C.L. nr. 57/2017 privind aprobarea cumpărării fostului depou de tramvaie-construcții situat în Reșița,bulevardul Republicii nr. 29,înscris în CF nr. 32298 Reșița,nr. Cad. 945,cu nr. Top. G100/4/c Deschide
3631/03/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
3731/03/2017Solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra drumului județean DJ 582 C Reșița-Anina,aflat în domeniul public al Județului Caraș-Severin și administrarea Consiliului Județean Caraș-Severin în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița Deschide
3830/05/2017Aprobarea acordării de facilități la transportul urban de călători Deschide
3930/05/2017Aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
4030/05/2017Aprobarea Convenției de Parteneriat încheiată între Municipiul Reșița,Instituția Publică Club Sportiv Municipal Școlar Reșița,Asociația Reșița Europeană,Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița pe de o parte și Asociația Club Sportiv Banat Girls Reșița pe de altă parte Deschide
4130/05/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 80 mp,din terenul cu suprafața de 6971,1 mp înscris în CF NR. 3071 Municipiu Reșița nr. Top: R201/e/23/b/3/b/2/b/1/b/1/b/2/b/3/a/4/a/2/2/a/1/2/b/3/2 și trecerea suprafeței de 80 mp din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe bd. Revoluția din Decembrie nr.12,ap.2,Reșița Deschide
4230/05/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al Municipiului Reșița,în suprafață de 97 mp din suprafața identificată în C.F 1842 Reșița Montană nr. top 587/d/52/c/3/a/3/48/a/2/15/7/3/c/2/1/7/b/2/1/a a Nr. Cad: 6201,situat în municipiul Reșița,str. Barajului Nr.3 Deschide
4330/05/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul public al municipiului Reșița în suprafață de 1180 mp identificat în C.F. nr. 1842 situat în cadrul Colegiului Național ”Diaconovici- Tietz” din Municipiul Reșița,str. Mihai Viteazu nr 34 Deschide
4430/05/2017Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Instituției Publice ”Clubul Sportiv Municipal Școlar” Reșița Deschide
4530/05/2017Aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița,fără personalitate juridică,de sub autoritatea Consiliului Local Deschide
4630/05/2017Aprobarea modificării și completării Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 18/30.01.2017 privind aprobarea constituirii Grupului de Lucru Local (G.L.L.) la nivelul Municipiului Reșița de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 și al Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia Deschide
4730/05/2017Aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 37/2017 privind aprobarea tarifelor pentru închirieri auto și utilaje,a prețului pentru transportul cu autobuze și a tarifelor medii orare privind forța de muncă,aplicate de către Serviciul Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
4830/05/2017Aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Îmbunătățirea Situației Romilor 2017-2022 Deschide
4930/05/2017Aprobarea Regulamentului de funcționare al Piețelor Agroalimentare Reșița Sud,Reșița Nord și Pieței de Vechituri și Pieței Auto de pe Aleea Gugu FN Reșița Deschide
5030/05/2017Aprobarea Regulamentului pentru proiectul ”Reșița Verde” a Municipiului Reșița Deschide
5130/05/2017Aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a teraselor permanente și sezoniere pe raza Municipiului Reșița Deschide
5230/05/2017Aprobarea taxelor practicate de către S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.,în anul 2017 Deschide
5330/05/2017Completarea anexei nr.19 la Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017 Deschide
5430/05/2017Completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 17 din 31 ianuarie 2006 privind aprobarea scoaterii din domeniul public și trecerea în domeniul privat al municipiului Reșița,a suprafeței de 28,76 mp teren,Bd. Republicii nr. 20,sc.D,parter,în vederea concesionării,pentru extinderea construcției existente către S.C. EMA FOREVER SRL Deschide
5530/05/2017Concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 41 mp,aflat în domeniul privat al Municipiului Reșița cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Reșița,identificat în C.F. nr. 38127 Reșița,nr. top. 38127 în vederea extinderii locuinței,Cartier Doman nr. 136,ap. 2,către Farcaș Ion Iosif Deschide
5630/05/2017Exprimarea acordului de principiu pentru amenajarea unui urban skate park în Centrul Civic al Municipiului Reșița Deschide
5730/05/2017Modificarea și completarea art. 1,art. 3 și art. 6 din H.C.L. nr. 15/30 ianuarie 2017 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,al Serviciului public „Direcția de Asistență Socială”,al Serviciului public „Direcția Impozite și Taxe”,al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”,al ”Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Muncipiului Reșița”,al Serviciului Public ”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița”,al Serviciului Public ”Direcția Poliția Locală” pentru anul 2017 Deschide
5830/05/2017Modificarea și completarea art. 5 din Contractul de dare în administrare aprobat prin HCL nr. 97/28.04.2017 Deschide
5930/05/2017Modificarea și completarea art.1 din H.C.L. nr. 59/17.03.2017 privind utilizarea excedentului bugetului local la încheierea exercițiului bugetar 2016 pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2017 Deschide
6030/05/2017Modificarea și completarea art.1 și art. 2 din H.C.L. nr. 251/2016 privind aprobarea componenței comisiei de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii certificatului de atestare a edificării construcției Deschide
6130/05/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
6230/05/2017Revocarea HCL nr. 152/2012 Deschide
6330/05/2017Revocarea HCL nr. 153/2012 Deschide
6430/05/2017Revocarea HCL nr. 245/2014 Deschide
6530/05/2017Revocarea HCL nr. 41/2013 Deschide
6630/05/2017Scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat al municipiului Reșița și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 300 mp,teren situat în Reșița,Cartier Cîlnic FN,înscris în CF nr. 7 Cîlnic,nr. top 285/b/2/a/2/- -b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1,nr. cad 6184 proprietatea Statului Român,zona IV,pentru construire stație de bază pentru servicii de comunicații electronice CS00147_B Deschide
6730/01/2017Acordarea scutirii de la plata dobânzilor,penalităților și majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2017 - 31.03.2017,debitele principale restante,inclusiv amenzi contravenționale existente în sold Deschide
6830/01/2017Aprobarea asociațiilor selecționate în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local pentru anul 2017,precum și aprobarea nivelului subvenției care se acordă pentru fiecare asociație selecționată Deschide
6930/01/2017Aprobarea constituirii Grupului de Lucru Local (GLL) la nivelul Municipiului Reșița de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2015-2020 și al Regulamntului de Organizare și Funcționare al acestuia Deschide
7030/01/2017Aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul IV 2016 Deschide
7130/01/2017Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița,fără personalitate juridică,de sub autoritatea Consiliului Local Deschide
7230/01/2017Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
7330/01/2017Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
7430/01/2017Aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița,fără personalitate juridică,de sub autoritatea Consiliului Local Deschide
7530/01/2017Aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav,pentru anul 2017 Deschide
7630/01/2017Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului,al Serviciului public ”Direcția de Asistență Socială”,al Serviciului public „Direcția Impozite și Taxe”,al Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență”,al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Reșița,al Serviciului Public „Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al municipiului Reșița” și al Serviciului Public ”Direcția Poliția Locală” pentru anul 2017 Deschide
7730/01/2017Aprobarea radierii dreptului de administrare operativă în favoarea Sfatului Popular al comunei SECU asupra suprafeței de teren înscris în C.F. nr. 811 Cuptoare – Secul,nr. top 93/a/5/18/a/49/5/1/b/a/1/2/a și instituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Reșița Deschide
7830/01/2017Aprobarea rețelei școlare a Municipiului Reșița,pentru anul școlar 2017-2018 Deschide
7930/01/2017Aprobarea transformării postului de pedagog școlar cu studii superioare I în pedagog școlar cu studii superioare IA din statul de funcții al Colegiului Tehnic Cărășan Reșița Deschide
8030/01/2017Completarea cu domnul consilier local Matei Ion a componenței Consiliului Local al Municipiului Reșița,aprobată prin H.C.L. nr. 184/2016,cu modificările și completările ulterioare Deschide
8130/01/2017Concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 60 mp,aflat în domeniul privat al Municipiului Reșița cu drept de administrare Consiliul Local al Municipiului Reșița,identificat în C.F. nr. 38127 Reșița,nr. top. 38127 în vederea extinderii locuinței,Cartier Doman nr. 136,nr. 1 către Tudor Ileana Deschide
8230/01/2017Încetarea de drept a mandatului de consilier local,(domnul Chisăliţă Ioan Narcis) Deschide
8330/01/2017Modificarea Statului de funcții al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița Deschide
8430/01/2017Modificarea și completarea art. 1 pct. 1 lit. d) din H.C.L. nr. 190/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Deschide
8530/01/2017Respingerea modificării anexei nr. 16 din Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017 (taxe Grădina Zoologică) Deschide
8630/01/2017Validarea mandatului de consilier local al domnului Matei Ion Deschide
8728/04/2017Aprobarea Bilanțului Contabil al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2016 Deschide
8828/04/2017Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere ale S.C. ”TERMO SERV CET” S.R.L. pe anul 2016 Deschide
8928/04/2017Aprobarea execuției Bugetului Local pentru trimestrul I 2017 Deschide
9028/04/2017Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
9128/04/2017Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferentă anului școlar 2016-2017 de pe raza Municipiului Reșița Deschide
9228/04/2017Completarea Capitolului VII al Anexei la HCL nr. 344/17.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea parcărilor aparținând domeniului public și privat al municipiului Reșița,cu modificările și completările ulterioare Deschide
9328/04/2017Completarea cu doamna consilier local Potoceanu Nadia a componenței Consiliului Local al Municipiului Reșița,aprobată prin HCL nr.184/2016,cu modificările și completările ulterioare Deschide
9428/04/2017Încetarea de drept a mandatului de consilier local,(domnul Paul Vasile Ovidiu) Deschide
9528/04/2017Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public ”Direcției Poliția Locală” Deschide
9628/04/2017Modificarea și completarea Anexei la HCL nr.125/29.03.2016 privind aprobarea modelului de contract pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea Municipiului Reșița Deschide
9728/04/2017Modificarea și completarea art.1 pct.2 din H.C.L. nr. 190/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,modificată și completată Deschide
9828/04/2017Modificarea și completarea HCL 69/2014 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru buna gospodărire a Municipiului Reșița,cu modificările și completările ulterioare Deschide
9928/04/2017Modificarea și completarea HCL nr.102/28.04.2015 privind modificarea și completarea punctului 9,paragraful 2 la Caietul de sarcini din Anexa la HCL nr.102/2015 privind aprobarea externalizării serviciilor de pază la obiectivele Zona Industrială-Valea Țerovei și Grădina Zoologică ”Prof.Ion Crișan” și aprobarea caietului de sarcini pentru organizarea procedurii de achiziție publică Deschide
10028/04/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
10128/04/2017Respingerea acordării avizului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru schimbarea denumirii Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat a județului Caraș-Severin în ”Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin” Deschide
10228/04/2017Trecerea din domeniul privat al Municipiului Reșița,în domeniul public al Municipiului Reșița a imobilului ”Hala Centrală Reșița” situat administrativ în Reșița,Piața Reșița Sud,str. Horea și darea în administrare,pe o perioadă de 10 ani,către SC Piețe Reșița SRL,societate ce desfășoară servicii de utilitate publică Deschide
10328/04/2017Validarea mandatului de consilier local al doamnei POTOCEANU NADIA. Deschide
10428/02/2017Aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și SC PIEȚE REȘIȚA SRL,conform anexei Deschide
10528/02/2017Aprobarea Actului Adițional n. 5 la Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEȘEURI” Caraș-Severin din 13.01.2009 Deschide
10628/02/2017Aprobarea casării și valorificării mijloacelor fixe devenite disponibile aparținând Serviciului Public –”Direcția pentru întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
10728/02/2017Aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 7.400.000 lei Deschide
10828/02/2017Aprobarea cumpărării fostului Depou de tramvaie – construcții,situat în Reșița,bulevardul Republicii nr.29,însris în CF nr.32298 Reșița,nr.cad.945,cu nr. top.G100/4/C Deschide
10928/02/2017Aprobarea demarării procedurilor de achiziție pentru mijloacele de transport second hand și ce vor fi transmise Societății Transport Urban Reșița S.A. în vederea prestării serviciului de transport public local de călători în Municipiul Reșița Deschide
11028/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Alimentare cu apă în localitățile Moniom,Secu și Cuptoare din municipiul Reșița” Deschide
11128/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Alimentare cu apă localitatea Doman,componentă a municipiului Reșița” Deschide
11228/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Canalizare menajeră în localitatea Doman,componentă a municipiului Reșița” Deschide
11328/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Canalizare menajeră în localitățile Secu,Cuptoare și Moniom din Municipiul Reșița” Deschide
11428/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Legătura rutieră între Calea Timișorii și Unitatea Militară în Municipiul Reșița,Caraș-Severin” Deschide
11528/02/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați,reprezentând noua valoare a investiției și a cofinanțării locale pentru proiectul ”Reabilitare drum de interes local spre zona turistică Secu din Municipiul Reșița” Deschide
11628/02/2017Aprobarea la plată din bugetul local a unei subvenții de până la 189,43 lei/to,la care se adaugă T.V.A. către operatorul de salubritate care efectuează serviciul de colectare,transport,sortare și transfer a deșeurilor provenite din municipiul Reșița pentru cantitățile de deșeuri eliminate la deponeul final Deschide
11728/02/2017Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2017 Deschide
11828/02/2017Aprobarea procedurii scutirii de la plata dobânzilor,majorărilor de întârziere și penalităților aferente chiriilor datorate bugetului local pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.03.2017-30.04.2017 Deschide
11928/02/2017Aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția ”Amenajare platforme de colectare deșeuri menajere în municipiul Reșița” Deschide
12028/02/2017Aprobarea tarifelor pentru închirieri auto și utilaje,a prețului pentru transportul de autobuze și a tarifelor medii orare privind forța de muncă,aplicate de către Seviciul Public –„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
12128/02/2017Aprobarea taxelor și a tarifelor activității de administrare cimitire și pompe funebre aplicate de către Seviciul Public –„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
12228/02/2017Completarea cu doamna consilier local Norocel Mirabela Voichița a componenței Consiliului Local al Municipiului Reșița,aprobată prin H.C.L. nr. 184/2016,cu modificările și completările ulterioare Deschide
12328/02/2017Concesionarea fără licitație publică către domnul Roșian Ion a terenului în suprafață de 41,33 mp,identificat în C.F. nr. 43204 Reșița,nr. top T100/11/c,nr. cad. 53270,în vederea extinderii clădirii existente situată în Reșița str. Ion Vidu nr. 14 B cu scară exterioară Deschide
12428/02/2017Desfășurarea unui concurs între asociațiile de locatari/proprietari denumit ”REȘIȚA CURATĂ – CURĂȚĂM ȘI MENȚINEM” Deschide
12528/02/2017Modificarea anexei nr.16 din Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017 Deschide
12628/02/2017Modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 167/2016 privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEȘEURI” Caraș-Severin din 13.01.2009 și a Actului Adițional nr. 4 la Actul Constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEȘEURI” Caraș-Severin din 13.01.2009 Deschide
12728/02/2017Modificarea și completarea art. 1 pct. 1,pct. 2 și pct. 3 din H.C.L. nr. 190/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Deschide
12828/02/2017Revocarea H.C.L. nr. 141/08.06.2015 privind exprimarea acordului de principiu în vederea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 30.839.946 lei și H.C.L. nr. 258/12.10.2015 privind aprobarea garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 611.833 lei Deschide
12928/02/2017Revocarea HCL nr. 141/2016 privind revocarea HCL nr. 106/2010 și darea în folosință gratuită către Serviciul Public – Direcția de Asistență Socială a spațiului situat administrativ în Reșița,str. Călimanilor nr. 1,punct termic nr. 30 înscris în CF nr. 33.431 Reșița,cu nr. top G100/z/1/20 Deschide
13028/02/2017Scoaterea din domeniul public și trecerea în domeniul privat al municipiului Reșița și concesionarea fără licitație publică a terenului în suprafață de 2 mp,identificat în C.F nr.3701 Reșița Română,nr. top R201 /f/23/1 /a/2/a/b /5/2/b/2/2/1/c/a/1/1/1/a /2/b/ 1/2/b/1/b,nr. cad.5610 în vederea construirii unui balcon str. Retezat,nr.9 sc.1,ap.4,et. Parter către Voina Ana Deschide
13128/02/2017Transmiterea obiectivului ”Reabilitare cu pavaj trotuar pe tronsonul Calea Timișorii-Str. I. Vidu” din Municipiul Reșița cu o valoare de investiție de 120.278,25 lei,respectiv a obiectivului ”Reabilitare cu pavaj trotuar Str. I. Vidu-Str. Ciprian Porumbescu” din Municipiul Reșița cu o valoare de investiție de 113.232,36 lei,de către Seviciul Public –„Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” în proprietatea publică a Municipiului Reșița și în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public –”Direcția pentru Administrarea Domeniului Public și Privat al Municipiului Reșița” Deschide
13228/02/2017Validarea mandatului de consilier local al doamnei NOROCEL MIRABELA VOICHIȚA Deschide
13327/10/2017Aprobarea Actului adițional nr. 6 la contractul de închiriere nr. 39/01.11.2011 pentru imobilul proprietatea UCM Reșița S.A.,denumit Creșă și Grădiniță,înscris în C.F. nr. 34198 Reșița provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 8496 Reșița Română,cu nr. top. R202/d/9/1,în suprafață de 2860 mp,imobil situat administrativ în Reșița,str. Petru Maior,nr. 26,județul Caraș-Severin,cunoscut sub denumirea de Grădinița PP7,aprobat prin HCL nr. 398/24.11.2011 Deschide
13427/10/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Strada G.A. Petculescu,Reșița,Etapa 2,Componentă Bloc nr. 15” Deschide
13527/10/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Strada Horea Reșița,Etapa 2,Componentă Bloc nr. A3” Deschide
13627/10/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Strada Horea Reșița,Etapa 2,Componentă Bloc nr. A4” Deschide
13727/10/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Strada Horea Reșița,Etapa 3,Componentă Bloc nr. A2” Deschide
13827/10/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru proiectul: ”Reabilitarea energetică a Colegiului Național ”Diaconovici-Tietz” Reșița Deschide
13927/10/2017Aprobarea organigramei și a statului de funcții,ale Serviciului Public – „Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire Deschide
14027/10/2017Stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual al Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire Deschide
14127/09/2017Aprobarea tarifelor de călători pentru beneficiarii de facilități la transportul urban de călători Deschide
14227/06/2017Acordarea unui mandat special domnului Lupşa Valentin-Cristian – inspector de specialitate gradul II la Serviciul de Investiţii şi Lucrări Publice să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Reșița în Adunarea Creditorilor S.C. PRESCOM S.A. în faliment,in bankruptcy,en faillite,pentru a vota punctele de pe ordinea de zi arătată în convocatorul Nr. 1219/14.06.2017 Deschide
14327/06/2017Aprobarea Actului adițional,la Contractul de mandat încheiat între Societatea PIEȚE REȘIȚA S.R.L. și domnul Administrator unic Bistrian Dorin Nicolae la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
14427/06/2017Aprobarea cuantumului comisionului la fondul de risc ce va fi perceput de Municipiul Reșița de către S.C. Transport Urban Reșița S.A.,pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea finanțării rambursabile pe care societatea urmează să o contracteze pentru finanțarea investițiilor Deschide
14527/06/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața totală de 184 mp.,înscris în CF nr.30599 Reșița Română,cu nr. top.R/203/25/1,care face obiectul Contractului de Asociere nr.11425 din 05.09.2005,încheiat între Consiliul Local al Municipiului Reșița și SC ROM ITAL COM SRL Deschide
14627/06/2017Aprobarea documentaţei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul:” Reabilitarea energetică a Liceului Teologic Baptist,Reşiţa” Deschide
14727/06/2017Aprobarea documentației de urbanism plan urbanistic zonal amenajare sală de evenimente,schimbare destinație spațiu și extindere clădire Deschide
14827/06/2017Aprobarea documentației de urbanism plan urbanistic zonal construire supermarket Lidl și amenajare locuri parcare în incintă,amplasare panouri publicitare pe teren proprietate și fațadă,amplasare totem,amenajare accese,împrejmuire proprietate,organizare șantier Deschide
14927/06/2017Aprobarea modificării art. 4.3 paragraf 1 din Anexa la HCL nr. 130/30.05.2017 privind aprobarea Convenţei de Parteneriat încheiată între Municipiul Reşiţa,Instituţia Publică Club Sportiv Municipal Şcolar Reşiţa,Asociaţia Reşiţa Europeană,Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa pe de o Parte şi Asociaţia Club Sportiv Banat Girls Reşiţa pe de altă parte Deschide
15027/06/2017Aprobarea organizării COMISIE TEHNICE DE AMENAJARE URBANISM și a Regulamentului de funcționarea al acesteia Deschide
15127/06/2017Modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
15227/06/2017Modificarea Statului de funcții și Organigrama Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița Deschide
15327/06/2017Modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 192/15.07.2016 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotare proprie a unității administrativ teritoriale Municipiului Reșița Deschide
15427/06/2017Modificarea și completarea H.C.L. nr. 322 din 22.12.2016 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2017 Deschide
15527/06/2017Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
15627/06/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
15727/06/2017Reorganizarea Serviciului Public „Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență”,aprobarea Organigramei personalului voluntar și a Regulamentului de Organizare și Funcționare,- fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deschide
15827/06/2017Respingerea acordării mandatului special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru a vota alegerea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. AQUACARAȘ S.A. Deschide
15927/06/2017Respingerea dării în administrare a bunurilor imobile (clădiri și terenuri),aparținând domeniului public de interes local,în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Reșița,către unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Reșița Deschide
16027/06/2017Respingerea plângerii prealabile formulată împotriva H.C.L. nr. 108/30.05.2017 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a teraselor permanente și sezoniere pe raza Municipiului Reșița Deschide
16127/06/2017Respingerea revocarării și radierea nr. crt 4 din anexa la H.C.L. nr. 216/2014 privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public „Biblioteca Municipală Reșița”,a unor spații situate administrativ în Reșița,str. G.A. Petculescu nr. 1,sc. 1,Al. Tineretului nr. 3-parter,Al. Tineretului nr. 5-parter G. Enescu nr. 4 Deschide
16227/06/2017Stabilirea tronsoanelor de drumuri din Municipiul Reșița,unde se va circula cu autovehiculele cu limita de viteză superioară de 60 km/h respectiv cu limita de viteză inferioară de 40 km/h Deschide
16326/09/2017Acordarea Bursei REPOP,pentru elevii școlarizați în unități de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Reșița care nu au domiciliul în municipiu și sunt cazați în cămine școlare Deschide
16426/09/2017Aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. conform anexei (Zilele Recoltei) Deschide
16526/09/2017Aprobarea alipirii (comasarea) imobilelor – terenuri în suprafață de 31 mp,133 mp respectiv 14 mp,înscrise în C.F. 43190 Reșița nr. Cad. 5185,nr. Top. R203/1/3/1/2/2/b/3/2/b/2/2/c/1/1/1,C.F. 43194 Reșița nr. Cad. 2573,nr. Top. R203/1/3/1/2/2/b/3/1 și C.F. nr. 43191 Reșița nr. Cad. 4340 nr. top R203/1/3/1/2/2/b/3/2/b/2/2/c/,1/1/12/a,situate în Municipiul Reșița,str. Piața 1 Decembrie 1918 nr. 3 și schimbarea categoriei de folosință a parcelei nou create Deschide
16626/09/2017Aprobarea alipirii imobilelor – terenuri în suprafață de 44 mp,6 mp respectiv 10 mp,înscrise în C.F. 42213 Reșița nr. Top R201/m/16/b Reșița Română,C.F. 42214 Reșița nr. Top R201/m/19/a Reșița Română și C.F. 42215 Reșița nr. top R201/m/18/2/1/b/1 Reșița Română,situate în municipiul Reșița,str. Sportului FN Deschide
16726/09/2017Aprobarea alipirii imobilului - teren cu suprafață de 4.670 mp,înscris în CF 43.940 Reșița și nr. cad. 43940,cu imobilul - teren de 4.330 mp. înscris în C.F. 36.052 Reșița și nr. cad. 36052 situate în Municipiul Reșița,str. Sportului FN Deschide
16826/09/2017Aprobarea bugetării sumei de 9000 lei pentru angajarea unui manager și a unui asistent administrativ în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală –Reșița Deschide
16926/09/2017Aprobarea cofinanțării proiectului de investiții ”Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului – Municipiul Reșița,Județul Caraș-Severin” Deschide
17026/09/2017Aprobarea concesiunii fără licitație publică către SC POPICĂRIE SRL a unui teren în suprafață de 150 mp.,rezultat în urma dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafață de 184 mp. identificat în C.F. nr. 30599 Reșița Română cu nr. top R203/25/1,în vederea extinderii restaurantului ”Q” Deschide
17126/09/2017Aprobarea Convenției de Parteneriat încheiată între Consiliul Local al municipiului Reșița și Federația Caritas a Diecezei Timișoara referitoare la stabilirea condițiilor și a modalităților de finanțare necesare furnizării de servicii sociale de interes local Deschide
17226/09/2017Aprobarea devizului general actualizat pentru investiția „Canalizare menajeră în localitățile Secu,Cuptoare și Moniom din Municipiul Reșița“ Deschide
17326/09/2017Aprobarea dezmembrării/dezlipirii suprafeței de 102 mp,din terenul cu suprafața de 5832,28 mp. înscris în C.F. nr. 2899 Reșița Română,nr. top. R202/c/6/b/1,Nr. Cad: 2280,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 102 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Codrului nr. 4,Reșița Deschide
17426/09/2017Aprobarea dezmembrării/dezlipirii suprafeței de 341 mp din terenul cu suprafață totală de 137 ha 2227,56 mp înscris în C.F. 811 cu nr. top 93/a/5/18/a/49/5/1/b/a/1/2/a,nr. cad. 2355,trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița,schimbarea categoriei de folosință și transmiterea acestuia în folosință gratuită Bisericii Baptiste nr. 1 din Reșița în vederea extinderii cimitirului Cuptoare – Secul Deschide
17526/09/2017Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului „Reabilitarea energetică a Colegiului Național Traian Lalescu Reșița”,Axa prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 Deschide
17626/09/2017Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ”Reabilitarea energetică a Colegiului Național Traian Lalescu Reșița”,Axa prioritară 3,Prioritatea de Investiții 3.1,Operațiunea B,Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 Deschide
17726/09/2017Aprobarea studiului de fezabilitate actualizat pentru investiția ”Modernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului – Municipiul Reșița,Județul Caraș-Severin” Deschide
17826/09/2017Aprobarea tarifelor pentru prepararea și servirea meselor la Cantina Municipală Reșița,pentru beneficiarii serviciilor oferite în cadrul acesteia Deschide
17926/09/2017Însușirea Metodologiei de acordare a burselor REPOP Deschide
18026/09/2017Modificarea și completarea Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 210/2016 (ref. Regulament eliberare acorduri de circulație pt. autovehiculele cu masa totală maximă autorizată între 3,5 t şi 7,49 t) Deschide
18126/09/2017Modificarea și completarea art. 7 din Anexa la H.C.L. nr. 279/2016 (ref. capital social – Societatea „Transport Urban Reşiţa“ S.A.) Deschide
18226/09/2017Modificarea și completarea H.C.L. nr. 218/22.08.2016 privind constituirea Comisiei Sociale de Analiză a Solicitărilor de Locuințe Deschide
18326/09/2017Modificarea și completarea H.C.L. nr. 220/22.08.2016 cu modificările și completările ulterioare (comisie evaluare oferte pentru concesiune,vânzare..) Deschide
18426/09/2017Prorogarea cu două luni a termenului prevăzut la art. 4 din H.C.L. nr. 189/2017 Deschide
18526/09/2017Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
18626/09/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
18726/09/2017Respingerea încetării prin răscumpărare a contractului de concesiune nr. 14261/17.10.2011 privind exploatarea și administrarea parcărilor cu plată din Municipiul Reșița Deschide
18826/09/2017Revocarea H.C.L. nr. 206 din 24.08.2017 (ref. S.C. SALTRANS VEST S.R.L.) Deschide
18926/09/2017Stabilirea metodologiei de ridicare,depozitare și valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Reșița Deschide
19025/07/2017Acordarea mandatului special reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru a vota alegerea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. AQUACARAȘ S.A. Deschide
19125/07/2017Aprobarea dării în folosință gratuită Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” a cantinei din cadrul Colegiului Tehnic Reșița pentru deservirea elevilor și servicii sociale Deschide
19225/07/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeței de 126 mp,din terenul cu suprafața de 2957834,08 mp înscris în CF NR 579 municipiul Reșița Română nr: Top: 251/a/1/a/a/..../10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/4/b/2/b/2/13/2,/1/b/b/b/2/a/2/2/1/II/b/2/1/1/..../a/b/2/7/5/ Nr.Cad.6100 și schimbarea categoriei de folosință a suprafeței de 126 mp,situat pe str. Pandurilor nr. 34 A,Reșița Deschide
19325/07/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața de 366 mp,situat în Reșița str. Spitalului nr. 36,înscris în CF Nr. 597 Municipiul Reșița Română nr. Top: 251/a/1/a/a/..../10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/4,/b/2/b/2/13/2/1/b/b/b/2/a/2/2/1/II/b/2/1/1/..../a/b/2/7/5/ Nr.Cad.6100 și darea în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin în vederea înscrierii Sediului în Cartea Funciară Deschide
19425/07/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața de 385 mp,situat în Reșița str. Spitalului nr. 36,înscris în CF Nr. 597 Municipiul Reșița Română nr. Top: 251/a/1/a/a/..../10/1/8/a/3/a/2/a/1/1/,4/b/2/b/2/13/2/1/b/b/b/2/a/2/2/1/II/b/2/1/1/..../a/b/2/7/5/ Nr.Cad.6100 și darea în folosință gratuită Direcției de Sănătate Publică Caraș-Severin în vederea înscrierii Laboratorului de Igienă a Radiațiilor în Cartea Funciară Deschide
19525/07/2017Aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE CS00587 - ȚEROVA Deschide
19625/07/2017Aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU AMPLASARE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ STAȚIE DE BAZĂ PENTRU SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE CS00589 - DOMAN Deschide
19725/07/2017Aprobarea documentației nr. P681/2015 Plan de Mobilitate Urbană Durabilă a Municipiului Reșița – Raport final Deschide
19825/07/2017Aprobarea execuției Bugetului Local la 30.06.2017 Deschide
19925/07/2017Aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Reșița și Federația Caritas a Diecezei Timișoara Deschide
20025/07/2017Aprobarea modalității de acordare a ambulanțelor aflate în dotarea Asociației Reșița Europeană la competițiile și manifestările sportive de interes major pentru Municipiul Reșița Deschide
20125/07/2017Aprobarea modificării statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița,fără personalitate juridică,de sub autoritatea Consiliului Local Deschide
20225/07/2017Aprobarea prelungirii termenului de dare în administrare către Consiliul Județean Caraș-Severin pe durata existenței construcției,a terenului în suprafață totală de 615 mp aprobat prin HCL Nr. 188/10.07.2007 și aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului situat în municipiul Reșița,Piața 1 Decembrie 1918,înscris în CF 1935,nr. top. R.206/16/1/15/1/1/2/3/2/a/c/1/c,nr. Cad. 5751 Deschide
20325/07/2017Aprobarea scoaterii din funcțiune,casării,demolării și valorificării stației de autobuz situată în Municipiul Reșița,B-dul Republicii nr. 23 (zona Gambrinus) și înlocuirea acesteia cu o stație modernă Deschide
20425/07/2017Aprobarea scoaterii din funcțiune și casării imobilului aprținând domeniului privat al Municipiului Reșița,Al. Dacia f.n. înscris în C.F. nr. 36228,nr. cadastral 4258 și nr. top. G100/o/28/2/1/b/a/1/2/b/1/a/,3/2/2/b/4/1,în vederea demarării procedurilor de demolare și valorificare Deschide
20525/07/2017Aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Amenajare Urban Skate Park Reșița” Deschide
20625/07/2017Darea în administrare a bunurilor imobile (clădiri și terenuri),aparținând domeniului public de interes local,în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Reșița,precum și punctele termice,respectiv CT-urile care deservesc aceste imobile,către unitățile de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Reșița Deschide
20725/07/2017Darea în folosinţă gratuită către Serviciul Public – „Direcţia de Asistenţă Socială“ a spaţiului administrativ situat în Reşiţa,str. George Enescu,nr. 4 – parter,ap. 4,înscris în CF nr. 31809-C1-U5 Reşiţa,cu nr. cadastral 31809-C1-U5 Deschide
20825/07/2017Darea în folosință gratuită către Asociația Ansamblul ”Bârzava” a spațiului administrativ nr. 411 înscris în CF nr. 30006–C1-U137 Reșița,nr. top. R201/c/10/Et.IV/172 și a spațiului administrativ magazie înscris în CF nr. 30006-C1-U136 Reșița nr. top. R201/c/10/Et.IV/171,spații situate în Reșița,str. Petru Maior nr.2,Bl. 800,et. IV Deschide
20925/07/2017Dezmembrarea/dezlipirea terenului cu suprafața de 555 mp situat în municipiul Reșița,str. Gratz FN (fostă str. Rapsodiei FN),înscris în CF 3701,nr.top.201/s/5/a/2/6/3/1,nr. cad. 1817 domeniul privat al Municipiului Reșița și darea în administrare către Inspectoratul de Poliție al județului Caraș Severin Deschide
21025/07/2017Modificarea art. 1 al H.C.L. nr. 53 din 28.02.2017 privind aprobarea la plată din bugetul local a unei subvenții de până la 189,43 lei/to,la care se adaugă T.V.A. către operatorul de salubritate care efectuează serviciul de colectare,transport,sortare și transfer a deșeurilor provenite din municipiul Reșița pentru cantitățile de deșeuri eliminate la deponeul final Deschide
21125/07/2017Modificarea statului de funcții al Serviciului Public „Direcția Poliția Locală” Deschide
21225/07/2017Oportunitatea și necesitatea achiziționării mijloacelor de transport second hand și sistemul e-ticketing,precum și a depoului de tramvaie de către Societatea Transport Urban Reșița S.A. în vederea prestării serviciului de transport public local de călători în Municipiul Reșița,la încetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Reșița nr. 15516/15.09.2011 încheiat cu S.C. Spedition RO-A Tir S.R.L. Deschide
21325/07/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
21425/07/2017Respingerea exprimării acordului de principiu în vederea participării Municipiului Reşiţa la cofinanţarea proiectului „Faza proiectului Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş-Severin,România” Deschide
21525/07/2017Revocarea și radierea nr. crt. 4 din anexa la H.C.L. nr. 216/2014 privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public „Biblioteca Municipală Reșița”,a unor spații situate administrativ în Reșița,str. G.A. Petculescu nr. 1,sc. 1,Al. Tineretului nr. 3-parter,Al. Tineretului nr. 5-parter G. Enescu nr. 4 Deschide
21625/05/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița în suprafață de 16 mp identificat în C.F. nr. 1989,Reșița Română,nr. Top: 755/1/a/2/a,Dealul Lupacului și atribuirea în folosință gratuită către SC TMK HYDROENERGY POWER SRL în vederea finalizării investiției modernizare sistem integrat de înștiințare-alarmare a populației în aval de barajele Gozna,Văliug și Timiș Trei Ape Deschide
21725/05/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: ”Reabilitarea energetică a Colegiului Național Traian Lalescu Reșița” Deschide
21825/05/2017Rectificarea pct. 1,6,8 și 9 la coloana 4 (anul înființării) din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 82/31.03.2017 privind modificarea Anexei nr. 1 – Învățământ Preuniversitar,la H.C.L. nr. 48/28.02.2012,privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița la data de 31.12.2011,cu modificările și completările ulterioare Deschide
21924/08/2017Aprobarea concesionării fără licitație publică către SC ICCO Facility Development SRL a unui teren cu suprafața de 7.960 mp.,respectiv parcelele 7,8 și 9,situate în Zona Indusatrială – Valea Țerovei,care face parte din terenul înscris C.F. nr. 43653 Reșița cu nr. cad. 43653,cu suprafața de 23.844 mp.,domeniul public al Municipiului Reșița,în vederea extinderii construcției existente - platformă auto Deschide
22024/08/2017Aprobarea deplasării a 2 persoane la 2nd International Open Painting Competition,Piotrkow Trybunalski,Polonia în perioada 2-15 septembrie 2017 Deschide
22124/08/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița,în suprafață de 225 mp din suprafața identificată în C.F. nr. 41588 Reșița nr. Top/nr. cad. 41588,str. Ciprian Porumbescu nr. 78 Deschide
22224/08/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița,în suprafață de 452 mp din suprafața identifcată în C.F. 7 Câlnic nr. Top. 285/b/2/a/2---b/1/a/1/a/1/b/1/2/2/b/3/1/2/b/2/b/1/2/b/1/a/2/2/b/1/a/2/1/b/b/2/2/a/1,situat în municipiul Reșița,nr. Cad. 6148,str. Bistra nr. 143 Deschide
22324/08/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: „Reabilitarea energetică a Colegiului Național ”Diaconovici –Tietz ” Reșița ” Deschide
22424/08/2017Aprobarea înființării Cantinei Municipale Reșița și a Regulamentului de Organizare și funcționare a acestuia Deschide
22524/08/2017Aprobarea înființării și funcționării Clubului Persoanelor Vârstnice și al Regulamentului de Organizare și funcționare al acestuia Deschide
22624/08/2017Aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Lucrări tehnico-edilitare pentru sala de sport cu tribună de 180 de locuri – Colegiul Național Mircea Eliade – Municipiul Reșița” Deschide
22724/08/2017Constituirea comisie de control și analiză a modului de îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local Deschide
22824/08/2017Darea în administrare către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin a imobilului situat administrativ în Reșița,str. Caraiman nr. 10,proprietate publică a Municipiului Reșița conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 532/2002 privind atestarea domeniului public al județului Caraș-Severin,precum și al municipiilor,orașelor și comunelor din județul Caraș-Severin Deschide
22924/08/2017Modificarea anexei nr. 10 din Hotărârea Consiliului Local nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pe anul fiscal 2017 Deschide
23024/08/2017Modificarea Statului de funcții și Organigrama Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița Deschide
23124/08/2017Modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. nr. 169/25.07.2017 Deschide
23224/08/2017Modificarea și completarea art. 2 din H.C.L. nr. 251/2016 privind aprobarea componenței comisiei de analiză a documentelor ce stau la baza emiterii certificatului de atestare a edificării construcției Deschide
23324/08/2017Neexercitarea dreptului de preemțiune privind imobilul situat în str. Rândul II,nr. 16 A,municipiul Reșița,cod LMI 2015 CS-II-a-A-10908,ante 1855-1860 Deschide
23424/08/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
23524/08/2017Respingerea concesiunii fără licitație publică către SC POPICĂRIE SRL a unui teren în suprafață de 150 mp.,rezultat în urma dezlipirii/dezmembrării terenului cu suprafața de 184 mp. identificat în C.F. nr. 30599 Reșița Română cu nr. top. R203/25/1,în vederea extinderii restaurantului „Q” Deschide
23624/08/2017Respingerea plângerii prealabile formulată de către d-nul Mîndriloiu Ion,împotriva HCL nr. 323/22.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017 Deschide
23724/08/2017Revocarea domnului Boru Mihail din calitatea de administrator unic la SC SALTRANS VEST SRL și desemnarea unui nou administrator unic,revocarea comisiei de cenzori a SC SALTRANS VEST SRL și desemnarea noilor cenzori,revocarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociaților a SC SALTRANS VEST SRL,respectiv modificarea și completarea Actului Constitutiv al SC SALTRANS VEST SRL Deschide
23824/08/2017Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Reșița a terenului în suprafață de 6148 mp identificat în CF 33404 Reșița Română,nr. cadastral 33404,nr. top 517/a/36/1/e/1/1/2/5/2/2 și declararea acestuia ca fiind bun public de interes național Deschide
23923/10/2017Aprobarea modificării şi completării unor poziţii din H.C.L. nr. 48/28.02.2012 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița la data de 31.12.2011,cu modificările și completările ulterioare Deschide
24023/10/2017Completarea Anexei nr. 18 din HCL nr. 322/2016 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2017,cu modificările şi completările ulterioare (ref. Tarif intrare STADION: Cupa României,Campionat) Deschide
24123/10/2017Preluarea acţiunilor deţinute de S.C. PIEŢE REŞIŢA S.R.L. la Societatea „Transport Urban Reşiţa“ S.A. Deschide
24223/10/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
24320/07/2017Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul: „Reabilitare energetică a Liceului Teoretic „Traian Vuia“ Reşiţa Deschide
24420/07/2017Modificarea art. 1 din HCL nr. 137/2017 în sensul că Lot 1 cu suprafaţa de 153.984 mp se împarte în Lot 1A cu suprafaţă de 2000 mp şi Lot 1B cu suprafaţă de 151.984 mp şi înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a Municipiului Reşiţa Deschide
24520/06/2017Lotizarea imobilului pășune înscris în Decizia nr. 534 din 29 iulie 1991 și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate privată a Municipiului Reșița Deschide
24617/03/2017Alegerea viceprimarului – DURUŢ Gabriel Dumitru Deschide
24717/03/2017Aprobarea acordului de colaborare încheiat între Municipiul Reșița și S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. conform anexei Deschide
24817/03/2017Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2017 Deschide
24917/03/2017Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
25017/03/2017Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la S.C. „TERMO SERV CET” S.R.L. Deschide
25117/03/2017Aprobarea cumpărării fostului Depou de tramvaie – construcții,situat în Reșița,bulevardul Republicii nr. 29,înscris în CF nr. 32298 Reșița,nr. cad. 945,cu nr. top. G100/4/c Deschide
25217/03/2017Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Instituției publice: ”Clubul sportiv Municipal Școlar Reșița”,cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deschide
25317/03/2017Aprobarea modificării și completării Anexei de la H.C.L. nr. 93/06.04.2015 (R.O.F. - Aparatul de Specialitate al Primarului) Deschide
25417/03/2017Concesionarea fără licitație publică către domnul Roșian Ion a terenului în suprafață de 41,33 mp,identificat în C.F. nr. 43204 Reșița,nr. top T100/11/c,nr. cad. 53270,în vederea extinderii clădirii existente situată în Reșița str. Ion Vidu nr. 14 B cu scară exterioară Deschide
25517/03/2017Desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Reșița în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Reșița,la Clubul Școlar Reșița precum și la Palatul Copiilor Reșița Deschide
25617/03/2017Modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire Deschide
25717/03/2017Modificarea Statului de funcții al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița Deschide
25817/03/2017Se ia act de demisia domnului Paul Vasile Ovidiu din funcția de viceprimar al municipiului Reșița Deschide
25917/03/2017Transmiterea a 6 (şase) staţii de autobuz amplasate în Municipiul Reşiţa,cu o valoare de inventar totală de 79.707.20 lei,de către Serviciul Public – „Direcţia pentru Întreţinerea şi Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public şi Deszăpezire” în administrarea Consiliului Local prin Serviciul Public – „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa” Deschide
26017/03/2017Utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2016,pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2017 Deschide
26116/01/2017Aprobarea constituirii Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor în vederea acordării unor subvenţii de la bugetul local,aprobarea Grilei de evaluare şi a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare,precum şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare şi Selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor pentru perioada 2017-2020 Deschide
26216/01/2017Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Reşiţa în adunarea generală a acţionarilor la Societatea „TRANSPORT URBAN REŞIŢA“ S.A. în persoana domnului consilier POPESCU Hadrian-Constantin Deschide
26313/10/2017Aprobarea acordului de colaborare (cadru) încheiat între Municipiul Reșița și CLUBURI SPORTIVE pentru organizarea competițiilor sportive în incinta Complexului Municipal de Sport și Sănătate ”Ioan Schuster”,respectiv bazinul de înot conform anexei Deschide
26413/10/2017Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții „Pod peste râul Bârzava,pe strada Cireșului – Municipiul Reșița” Deschide
26513/10/2017Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”Continuare lucrări la grădinița cu program normal,prelungit și creșă,cartier Moroasa,str. Sportului,FN” Deschide
26613/10/2017Aprobarea cofinanțării obiectivului de investiții ”Primul pod sudat din Europa – municipiul Reșița,jud. Caraș-Severin” Deschide
26713/10/2017Aprobarea DALI pentru investiția ”Primul pod sudat din Europa – municipiul Reșița,jud. Caraș-Severin” Deschide
26813/10/2017Aprobarea dezmembrării imobilului – teren cu suprafață de 7.122 mp,înscris în CF 40512 Reșița și nr. cad. 40512,situat în Municipiul Reșița,str. Făgărașului Deschide
26913/10/2017Aprobarea modificării pozițiilor nr. 1,104,184,217 și completarea bunurilor ce aparțin Învățământului Preșcolar din H.C.L. nr. 48/28.02.2012 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița la data de 31.12.2011,cu modificările și completările ulterioare Deschide
27013/10/2017Aprobarea modificării și completării unor poziții din H.C.L. nr. 48/28.02.2012 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița la data de 31.12.2011,cu modificările și completările ulterioare Deschide
27113/10/2017Aprobarea proiectului tehnic pentru investiția „Continuare lucrări la grădinița cu program normal,prelungit și creșă,cartier Moroasa,str. Sportului,FN” Deschide
27213/10/2017Aprobarea Proiectului Tehnic și a Detaliilor de execuție pentru investiția „Pod peste râul Bârzava,pe strada Cireșului – Municipiul Reșița” Deschide
27313/10/2017Preluarea sectorului de drum național DN 58,KM 34+275 – 39+140 și a terenului aferent,aflat în domeniul public al statului,din administrarea Ministerului Transportului,prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.,în administrarea Consiliului Local al Municipiului Reșița Deschide
27413/10/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
27511/09/2017Aprobarea actului adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate în municipiul Reşiţa,nr. 7161/21.04.2011 (S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE) Deschide
27611/09/2017Aprobarea Actului de Cooperare încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Caraş – Severin prin Consiliul Judeţean Caraş-Severin,Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Reşiţa prin Consiliul Local al municipiului Reşiţa şi Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Văliug,prin Consiliul Local al Comunei Văliug Deschide
27711/09/2017Aprobarea dezlipirii/dezmembrării suprafeţei de 4.670 mp. din terenul cu suprafaţa de 22.790 mp. înscris în C.F. nr. 2273 Reşiţa Română,cu nr. top. R200/3/52/h/11/a/1/c/a/1/1 şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenului cu suprafaţă de 4.670 mp Deschide
27811/09/2017Aprobarea schimbării categoriei de folosinţă a terenului cu suprafaţa de 4.330 mp.,înscris în C.F. nr. 36052 Reşiţa,cu nr. cad. 4421 şi nr. top. R200/3/52/h/11/a/1/c/a/1/2 Deschide
27911/09/2017Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Reşiţa Deschide
28011/09/2017Modificarea şi completarea poziţiilor nr. 7 şi 15 din Anexa la H.C.L. nr. 58/2017 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Reşiţa în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Reşiţa,la Clubul Şcolar Reşiţa precum şi la Palatul Copiilor Reşiţa Deschide
28111/09/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reşiţa pe anul 2017 Deschide
28211/08/2017Aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Reşiţa,nr. 15516/15.09.2011 Deschide
28311/08/2017Se ia act de procesul-verbal de negociere nr. 47/21.06.2017 şi de acceptarea ofertei câştigătoare nr. 57/04.07.2017 a Băncii Comerciale Române,precum şi acordarea unui mandat d-nului consilier local Popescu Hadrian-Constantin în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC Transport Urban Reşiţa SA pentru a vota contractarea împrumutului de la Banca Comercială Română,pentru a aproba termenii şi tranzacţiile prevăzute în documentele de finanţare,respectiv pentru a autoriza pe d-nul Ardelean Gelu să semneze documentele de finanţare Deschide
28410/11/2017Completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,între ADI ACVABANAT,ca autoritate delegantă a unităţilor administrativ-teritoriale şi S.C. AQUACARAŞ S.A.,în calitate de operator,cu investiţia „Alimentarea cu apă în localitatea Doman,componentă a municipiului Reşiţa“ – cu bunurile ce fac parte din domeniul public al municipiului Reşiţa Deschide
28510/11/2017Includerea în domeniul public al municipiului Reşiţa a investiţiei „Alimentarea cu apă în localitatea Doman,componentă a municipiului Reşiţa“ Deschide
28610/11/2017Modificarea H.C.L. nr. 306/2017 (ref. părţi sociale S.C. TERMO SERV CET S.R.L.) Deschide
28709/05/2017Acordarea avizului Consiliului Local al municipiului Reșița pentru schimbarea denumirii Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat a județului Caraș-Severin în ”Direcția de Drumuri Județene Caraș-Severin” Deschide
28809/05/2017Aprobarea bilanțului contabil,a contului de profit și pierdere și a raportului Administratorului la SC PIEȚE REȘIȚA SRL Deschide
28909/05/2017Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 la Societatea Transport Urban Reșița S.A. Deschide
29009/05/2017Aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții la Societatea Transport Urban Reșița S.A. Deschide
29109/05/2017Desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Reșița în Adunarea Generală a Asociaților la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L.,(doamna Chivari Silvia Mihaela) Deschide
29209/01/2017Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare înregistrat la 30.12.2016 Deschide
29309/01/2017Aprobarea de vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare până la aprobarea bugetului pe anul 2017 Deschide
29407/02/2017Consiliul Local ia act şi însuşeşte tranzacţia încheiată între Consiliul Local al Municipiului Reşiţa prin Serviciul Public „Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa“ şi S.C. NEXTCITY S.A. (fostă S.C. VELOCITY REŞIŢA S.R.L.) Deschide
29506/11/2017Aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Reșița Deschide
29606/11/2017Participarea SC Piețe Reșița SRL la capitalul social al SC Termo Serv Cet SRL,cu aportul în numerar în valoare de 2000 lei Deschide
29706/11/2017Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2017 Deschide
29806/11/2017Revocarea HCL nr. 270/2017 (ref.: preluare acțiuni deținute de S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. la Societatea Transport Urban Reșița S.A.) Deschide
29906/11/2017Schimbarea formei juridice a societății Transport Urban Reșița S.A. Deschide
30006/11/2017Se ia act de demisia domnului Boru Mihail Iliuță din funcția de cenzor la S.C. Transport Urban Reșița S.A. Deschide
30102/10/2017Aprobarea însușirii studiului de prefezabilitate privind MODERNIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ELECTRIC ȘI AMENAJAREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT ÎN MUNICIPIUL REȘIȚA Deschide
30202/10/2017Modificarea art. 1 și al art. 2 din HCL nr. 123/30.05.2017 privind aprobarea acordării de facilități la transportul urban de călători precum și al art. 3 din HCL nr. 252/27.09.2017 privind aprobarea tarifelor de călătorie pentru beneficiarii de facilități la transportul urban de călători Deschide