An:  Nr.:  Conţinut:  
NumarDataContinutul pe scurt al actului administrativ
11502/04/2018Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ZONA GOVÂNDARI“,Reșița Deschide
11402/04/2018Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 13 / 31.01.2018 privind reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe- Centru Reșița,Etapa 3,Componentă Bloc nr. A6,Strada Horea” Deschide
11302/04/2018Aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 12 / 31.01.2018 privind reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Centru Reșița,Etapa 2,Componentă Bloc nr. A7,Strada Horea” Deschide
11202/04/2018Respingerea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ÎN ZONA GOVÂNDARI”,Reșița Deschide
11102/04/2018Aprobarea constituirii Colegiului Director,a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unităților de asistență socială aflate în subordinea Direcției de Asistență Socială Deschide
11002/04/2018Reorganizarea Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” și înființarea Direcției de Asistență Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița precum și aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale acesteia Deschide
10927/03/2018Alegerea președintelui de ședință Deschide
10827/03/2018Aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Reșița și Asociația Bike Attack Reșița Deschide
10727/03/2018Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Reșița Nr. 375 / 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” utilizate în aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Reșița și Consiliul Local al Municipiului Reșița,precum și în cadrul serviciilor publice cu sau fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița,ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat începând cu data de 01.01.2018 Deschide
10627/03/2018Aprobarea deplasării Arhitectului Șef în Croația la Conferința Internațională ”Împărtășirea viitorului patrimoniului cultural” Deschide
10527/03/2018Exprimarea acordului de parteneriat între Municipiul Reșița și Universitatea ”Eftimie Murgu” în vederea asigurării procesului didactic la disciplina Teoria și metodica natației pentru un număr de 17 studenți Deschide
10427/03/2018Aprobarea condițiilor și a modalităților de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu precum și aprobarea asociațiilor selecționate în vederea acordării unor subvenții de la bugetul local pentru anul 2018 și a nivelului subvenției care se acordă pentru asociația selecționată Deschide
10327/03/2018Aprobarea Bilanțului Contabil al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2017 Deschide
10227/03/2018Exprimarea acordului de parteneriat între Municipiul Reșița – Direcția Generală de Învățământ,Cultură,Tineret,Sport și Culte și Serviciul Public ”Direcția de Asistență Socială” în vederea asigurării accesului la cursurile de înot pentru copiii din cadrul Centrului de Zi Maria și a Centrului de Zi ABC Deschide
10127/03/2018Aprobarea Acordului de colaborare între Municipiul Reșița și Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin Deschide
10027/03/2018Mandatarea Primarului Municipiului Reșița,domnul Popa Ioan,să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Reșița în fața instanțelor de judecată și să semneze delegațiile personalului de specialitate și orice alte acte procedurale Deschide
9927/03/2018Ratificarea sumei de 711.582,98 Euro (3.157.705,87 lei) virată de SC AQUACARAȘ pentru rate de capital și dobânzi aferente Împrumutului BEI nr. 2464 ISPA IV B contractat de Municipiul Reșița ca fiind o parte din redevența datorată bugetului local de SC AQUACARAȘ SA pentru anul 2013 Deschide
9827/03/2018Eșalonarea la plata a sumei 236.733,58 Euro,reprezentând redevență rămasă de achitat bugetului local pentru anul 2013 de către debitorul SC AQUACARAȘ SA Deschide
9727/03/2018Exprimarea acordului de principiu în vederea participării Municipiului Reșița la cofinanțarea proiectului ”Fazarea proiectului Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș-Severin” Deschide
9627/03/2018Exprimarea acordului în vederea participării la cofinanțarea proiectului ”Spriijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Caraș-Severin / Regiunea Vest în perioada 2014-2020”,Cod MySMIS 105975 Deschide
9527/03/2018Trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița a bunurilor ce au aparținut sistemului de alimentare cu energie termică (rețele termice,canale termice,puncte termice,minipuncte termice,schimbătoare de căldură,contoare termice și alte bunuri) Deschide
9427/03/2018Modificarea și completarea art. 25 alin. 2 din Anexa 2 la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ACVABANAT aprobat prin H.C.L. nr. 242 / 2009 Deschide
9327/03/2018Exprimarea acordului cu privire la aderarea și dobândirea calității de membru asociat în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ACVABANAT” a Comunelor: Băuțar,Berzovia,Grădinari,Mehadia,Ticvaniu Mare,Topleț,Teregova,Răcășdia,Armeniș,Glimboca,Slatina Timiș,Zăvoi,Ezeriș,Dognecea,Lăpușnicu Mare,Lupac și Măureni Deschide
9227/03/2018Aprobarea devizului general actualizat pentru investiția ”Alimentare cu apă în localitățile Moniom,Secu și Cuptoare din Municipiul Reșița” Deschide
9127/03/2018Aprobarea asocierii Municipiului Reșița cu comunele: Carașova,Forotic,Goruia,Lăpușnicu Mare,Slatina Timiș,Ticvaniu Mare,Văliug în vederea constituirii Regiei Autonome ”Ocolul Silvic Banatul Montan”,în vederea gospodăririi fondului forestier propriu al unităților administrativ-teritoriale: Carașova,Forotic,Goruia,Lăpușnicu Mare,Reșița,Slatina Timiș,Ticvaniu Mare,Văliug,și aprobarea Regulamentului activității de administrare a pădurilor în regim silvic Deschide
9027/03/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării suprafeței de teren de 1000 mp. din suprafața totală de 5894219,66 mp,schimbarea categoriei de folosință și concesionarea prin licitație publică a suprafeței de 1000 mp teren,localitatea Reșița,str. Funicularului FN,înscris în CF nr. 1 Reșița Română,nr. top. 1127 / a / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 1 / 19 / d / 3 / 28 / 18 / 12 / a / 2 / a / 2 / b / 2 / a / 2 / 2 / 1 / 1 / 1 / a / 2,proprietatea Statului Român,pentru construire locuință familială,racorduri la utilități,împrejmuire și anexe gospodărești Deschide
8927/03/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării unei suprafețe de 12 mp. din terenul cu suprafață totală de 15824,8 mp.,înscris în C.F. nr. 3722 Cîlnic,nr. top G100 / m / 1 / 46 / 2 / c / 1 / 1 / c,schimbarea categoriei de folosință și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al mun. Reșița și concesionarea fără licitație publică,în vederea realizării accesului suplimentar (trepte + rampă persoane cu dizabilități),str. Ineu,nr. 2,sc. A,ap. 1 către Anghel Dan Deschide
8827/03/2018Aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor ocupate de chioșcuri,aflate în proprietatea municipiului Reșița Deschide
8727/03/2018Aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor reprezentând curți / grădini aflate în proprietatea Municipiului Reșița Deschide
8627/03/2018Aprobarea externalizării serviciilor de pază la obiectivele Zona Industrială – Valea Țerovei și Grădina Zoologică ”Ion Crișan” și aprobarea caietului de sarcini Deschide
8527/03/2018Modificarea Anexei nr. 6 din HCL 332 / 20.12.2017 privind stabilirea taxelor speciale pentru anul fiscal 2018 Deschide
8427/03/2018Modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 110 / 2017,privind taxele practicate de către S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
8327/03/2018Aprobarea Grilei de salarizare la S.C. SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REȘIȚA S.R.L. Deschide
8227/03/2018Aprobarea CONTRACTULUI CADRU privind finanțarea de la bugetul local al Municipiului Reșița a proiectelor de activitate sportivă Deschide
8127/03/2018Aprobarea conținutului anunțului public pentru sesiunile de selecție a ofertelor pentru anul 2018 Deschide
8027/03/2018Aprobarea Regulamentului de finanțare nerambursabilă de la bugetul local a programelor,proiectelor și acțiunilor culturale Deschide
7927/03/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
7827/02/2018Aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii „Modernizare trotuar Revoluţia din Decembrie – pod 7 Noiembrie – Staţia MOL“ Deschide
7727/02/2018Aprobarea deplasării a 4 persoane în Germania pentru asigurarea transportului utilajelor achiziționate Deschide
7627/02/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
7527/02/2018Se ia act de demisia doamnei Lința Eulalia din funcția de cenzor la SC Transport Urban Reșița S.R.L. Deschide
7427/02/2018Rectificarea HCL nr. 43 / 31.01.2018 Deschide
7327/02/2018Aprobarea revocării și radierii nr. crt. 3 din Anexa la HCL nr. 216 / 2014,schimbarea destinației spațiului situat în Municipiul Reșița,Al. Tineretului,nr. 5 înscris în C.F. nr. 30022-C1-U25 Reșița din Bibliotecă în Club al pensionarilor precum și darea în folosință gratuită a acestui spațiu către Serviciul Public „Direcția de Asistență Socială” Deschide
7227/02/2018Aprobarea condițiilor și modalităților acordării de facilități la transportul urban de călători din municipiul Reșița Deschide
7127/02/2018Desfășurarea unui concurs între asociațiile de locatari / proprietari denumit „REȘIȚA CURATĂ- CURĂȚĂM ȘI MENȚINEM 2018“ Deschide
7027/02/2018Respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. Universal S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 347 / 2017 privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri,ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița,strada Traian Lalescu,nr.1 Deschide
6927/02/2018Modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică prevăzută la art. 1 din H.C.L. nr. 205 / 22.08.2016 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică și la art. 3 din Anexa la H.C.L. nr. 205 / 22.08.2016 privind Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Reșița Deschide
6827/02/2018Constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește cererea debitorilor,conform art. 263 din Legea nr. 207 / 2015 privind Codul de procedură fiscală,cu modificările și completările ulterioare Deschide
6727/02/2018Aprobarea modelului de contract de închiriere a terenurilor situate în intravilanul / extravilanul Municipiului Reșița Deschide
6627/02/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării suprafeței de 43 mp,din terenul cu suprafața de 8420,72 mp. înscris în C.F. nr. 3701 Reșița Română,nr. top. R201 / g / 20 / 2 / 2 / b / 2 / 1 / 1 / 2 / 2 / b / c / 2 / b / 3 / a / 1 / 2 / 2 / a / b / b Nr. Cad: 5624,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 43 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Eftimie Murgu nr. 17,Reșița Deschide
6527/02/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării suprafeței de 4 mp,din terenul cu suprafață de 7310 mp. înscris în C.F. nr. 3722 Cîlnic,nr. top G100 / z / 5 / 51 / a,Nr. Cad: 5046,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 4 mp. din domeniul public în domeniul privat al municipiului Reșița,teren situat pe str. Cibinului nr. 5,bl. 5,sc.1,ap. 2,Reșița,în vederea intabulării terenului concesionat conform Contractului nr. 704 / 18.01.2006 Deschide
6427/02/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării suprafeței de 54 mp,din terenul cu suprafață de 3097 mp. înscris în C.F. nr. 4845 Reșița Română,nr. top. R201 / K / 4 / 9 / 2 / b / 1 Nr. Cad: 5599,schimbarea categoriei de folosință și trecerea suprafeței de 54 mp. din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Reșița,teren situat pe str. Panseluței nr. 4,Reșița Deschide
6327/02/2018Aprobarea scoaterii din funcțiune,casarea,valorificarea și radierea din circulație a autoturismului DACIA LOGAN cu numărul de înmatriculare CS 22 PMR aflat în proprietatea Instituției Publice: „Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița”,cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deschide
6227/02/2018Aprobarea documentației pentru avizarea lucrărilor de intervenție aferentă obiectivului de investiții ”Amenajare parcări Aleea Romaniței,Municipiul Reșița” Deschide
6127/02/2018Aprobarea Grilei de salarizare la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L Deschide
6027/02/2018Modificarea și completarea Art. 4 din Anexa aprobată prin HCL nr. 122 / 2013 cu modificările și completările ulterioare,prin extinderea obiectului de activitate,al Societății Comerciale ”TERMO SERV CET” SRL Deschide
5927/02/2018Aprobarea Organigramei,Statului de Funcții și Grila de Salarizare a Societății Comerciale Termo Serv CET SRL Reșița Deschide
5827/02/2018Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Instituției Publice: ”Clubul Sportiv Municipal Școlar Reșița”,cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Deschide
5727/02/2018Aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială”,instituție publică aflată sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Reșița Deschide
5627/02/2018Aprobarea organigramei și a statelor de funcții ale Serviciului Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița,fără personalitate juridică,de sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Reșița Deschide
5527/02/2018Aprobarea organigramei și a statelor de funcții,precum și a Regulamentului de organizare și funcționare,ale Serviciului Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița,fără personalitate juridică,în subordinea Consiliului Local al municipiului Reșița Deschide
5427/02/2018Aprobarea organigramei,a statului funcțiilor de demnitate publică alese și a statelor de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
5327/02/2018Aprobarea programului anual și anunțului de participare al finanțărilor nerambursabile de la bugetul Consiliului Local al Municipiului Reșița pentru proiectele de activitate sportivă,pe anul 2018 Deschide
5227/02/2018Aprobarea Regulamentului privind acordarea finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Reșița,pentru proiectele de activitate sportivă Deschide
5122/02/2018Constituirea Comisiei de selecție și evaluare,și de soluționare a contestațiilor a proiectelor de activitate sportivă,în scopul acordării de finanțare nerambursabilă de bugetul Consiliului Local al Municipiului Reșița,în cadrul programelor „Promovarea Sportului de Performanță” și „Sportul pentru Toți” pe anul 2018 Deschide
5022/02/2018Constituirea Comisiei de selecție și a celei de soluționare a contestațiilor a ofertelor culturale,pe anul 2018 Deschide
4922/02/2018Aprobarea Acordului de asociere între Consiliul Local al Municipiului Reșița și municipiul Reșița pe de o parte și Asociația Multiculturală „Vision of Dreams” România Deschide
4822/02/2018Aprobarea deplasării a 7 persoane în Germania,Olanda și Cehia pentru achiziția unor utilaje și întâlniri cu investitori străini Deschide
4722/02/2018Rectificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 336 / 20.12.2017 privind aprobarea planului de ocupare,pentru anul 2018,a funcțiilor publice din cadrul: aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița,inclusiv al serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea C.L. al Mun. Reșița,și anume: Serviciul Public ”Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență” Reșița și Serviciul Public Comunitar de Evidența Persoanelor al Municipiului Reșița,al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” Reșița,cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița,precum și al Serviciului Public ”Direcția Poliția Locală” Reșița,cu personalitate juridică din subordinea C.L. al Municipiului Reșița Deschide
4622/02/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe –Centru Reșița,Etapa 3,Componentă bloc nr. 36,Piața 1 Decembrie 1918” Deschide
4522/02/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: „Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe – Bulevardul Republicii Reșița,Etapa 1,Componenta Bloc nr. 20 B-dul Republicii” Deschide
4422/02/2018Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
4331/01/2018Aprobarea revocării și radierii nr. crt. 2 din Anexa la H.C.L nr. 216 / 2014,schimbarea destinației spațiului situat în Municipiul Reșița,Al. Tineretului,nr. 3 – parter,înscris în C.F. nr. 30284 – C1-U26,nr. cadastral 30284 C1 – U26 din Bibliotecă în Club al pensionarilor precum și darea în folosință gratuită acestui spațiu către Serviciul Public ”Direcția de Asistență Socială” Deschide
4231/01/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița în suprafață de 200 mp,din suprafața totală de 15.090 identificată în C.F. nr. 3055 Reșița Română nr. Top. 455 / 2 / 1 / b / 1 / 1 / 1 nr. cad. 5711,str. W.A. Mozart,f.n. și acordarea dreptului de superficie asupra suprafeței de teren de 200 mp,către domnul Barboș Pavel și soției Barboș Corina-Daniela Deschide
4131/01/2018Respingerea plângerii prealabile formulată de către S.C. Elano Invest S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 355 / 2017 privind majorarea în anul 2018 cu 150% a impozitului pe clădiri,ca urmare a constatării stării tehnice nesatisfăcătoare pentru clădirea situată în municipiul Reșița,strada Petru Maior,nr. 16 Deschide
4031/01/2018Aprobarea modificării unor poziții din anexa 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 331 / 20.12.2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 Deschide
3931/01/2018Aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Instituției Publice „Clubul Sportiv Municipal Școlar” Reșița (ref. secții sport) Deschide
3831/01/2018Aprobarea Actului adițional nr. 3,la Contractul de mandat încheiat între Societatea TRANSPORT URBAN REȘIȚA SRL și domnul administrator ARDELEANU GHEORGHE GELU la Societatea TRANSPORT URBAN REȘIȚA SRL Deschide
3731/01/2018Completarea H.C.L. nr. 314 din 28.11.2017 privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Reșița Deschide
3631/01/2018Stabilirea indemnizației lunare,de care beneficiază consilierii locali,începând cu data de 1 ianuarie 2018 Deschide
3531/01/2018Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. TRANSPORT URBAN REȘIȚA S.R.L. Deschide
3431/01/2018Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Planului de achiziții,pentru anul 2018,la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
3331/01/2018Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 la S.C. ”TERMO SERV CET” S.R.L. Deschide
3231/01/2018Modificarea Statului de funcții al Serviciului Public „Direcția de Asistență Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reșița Deschide
3131/01/2018Aprobarea modificării statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Reșița Deschide
3031/01/2018Utilizarea excedentului anual al Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii Deschide
2931/01/2018Utilizarea excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2017,pentru finanțarea cheltuielilor în anul 2018 Deschide
2831/01/2018Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului local al Municipiului Reșița pe anul 2018 Deschide
2731/01/2018Încadrarea doamnei FRĂȚILĂ LORENA,pe funcția contractuală de execuție de consilier,gradul II,studii superioare în cadrul Aparatului de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Reșița,prin transfer în interesul serviciului de la Serviciul Public ”Direcția de Asistență Socială”,instituție publică cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Reșița Deschide
2631/01/2018Aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat pentru anul 2018 Deschide
2531/01/2018Aprobarea numărului de asistenți personali și a numărului de indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav,pentru anul 2018 Deschide
2431/01/2018Aprobarea planului anual de acțiune al Serviciului Public ”Direcția de Asistență Socială” din cadrul Consiliului Local Reșița privind serviciile sociale pentru anul 2018 Deschide
2331/01/2018Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Reșița Europeană de sub autoritatea Consiliului Local Reșița pentru anul 2018 Deschide
2231/01/2018Aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat aferentă anului școlar 2017-2018 de pe raza Municipiului Reșița Deschide
2131/01/2018Aprobarea scoaterii din funcțiune,casarea,valorificarea și radierea din circulație unor mijloace fixe aflate în domeniul privat al Municipiului Reșița Deschide
2031/01/2018Aprobarea dezlipirii / dezmembrării terenului reprezentând domeniul privat al municipiului Reșița,în suprafață de 244 mp. din suprafața totală de 14381,56 identificat în C.F. nr. 38 Reșița Montană nr. Top. 517 / a / 36 / 1 / e / 1 / 1 / 2 / 5 / 2 / 2 nr. cad 1582 str. Castanilor nr. 125,în vederea înscrierii construcției ce aparține Municipiului Reșița în Cartea Funciară Deschide
1931/01/2018Respingerea tarifelor pe anul 2018,pentru cele trei tipuri de tichete,pentru parcările publice cu plată,pentru parcările cu bariere,abonamente,respectiv plata prin S.M.S. în baza art. 15 din Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 461 din 15.12.2009 privind aprobarea studiului de oportunitate,a Regulamentului de funcționare a activității de administrare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Reșița și a caietului de sarcini pentru concesionarea,prin licitație publică a activității de administrare a parcărilor cu plată din Mu Reșița,cu modificările și completările ulterioare Deschide
1831/01/2018Asocierea Municipiului Reșița cu Asociația Română pentru Reciclare RO REC București cu un teren în suprafață de 300 mp. situat în Reșița,str. Căminelor F.N. Deschide
1731/01/2018Neexercitarea dreptului de preemțiune privind imobilul situat în Reșița,str. Rândul 3,nr. 17,cod LMI 2015 CS-II-a-A-10908 Deschide
1631/01/2018Aprobarea scutirii de la plata dobânzilor,penalităților și majorărilor de întârziere pentru persoanele fizice care achită integral în perioada 01.02.2018 -02.04.2018 debitele principale restante,inclusiv amenzi contravenționale,existente în sold Deschide
1531/01/2018Aprobarea taxelor și a tarifelor activității de administrare cimitire și pompe funebre,respectiv aprobarea modelelor de proiecte de construcții funerare aplicate de către Serviciul Public – ”Direcția pentru Întreținerea și Repararea Patrimoniului Consiliului Local,Serviciul de Iluminat Public și Deszăpezire” Deschide
1431/01/2018Modificarea și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 266 / 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare,funcționare și desfășurare a serviciului de transport în regim de taxi și de închiriere pe raza municipiului Reșița Deschide
1331/01/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe - Centru Reșița,Etapa 3,Componentă Bloc nr. A6,Strada Horea” Deschide
1231/01/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe - Centru Reșița,Etapa 2,Componentă Bloc nr. A7,Strada Horea” Deschide
1131/01/2018Aprobarea reactualizării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul: ”Creșterea eficienței energetice pentru blocurile de locuințe - Centru Reșița,Etapa 2,Componentă Bloc nr. 25,Piața 1 Decembrie 1918” Deschide
1031/01/2018Aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții la S.C. PIEȚE REȘIȚA S.R.L. Deschide
931/01/2018Modificarea și completarea art. 4 din Anexa aprobată prin H.C.L. nr. 122 / 2013 cu modificările și completările ulterioare,prin extinderea obiectului de activitate,al Societății Comerciale ”TERMO SERV CET” S.R.L. Deschide
831/01/2018Aprobarea Procedurii de elaborare,avizare și aprobare a Planurilor Urbanistice de Detaliu Deschide
731/01/2018Aprobarea Procedurii de elaborare,avizare și aprobare a Planurilor Urbanistice Zonale Deschide
631/01/2018Aprobarea Regulamentului Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism Deschide
531/01/2018Aprobarea execuției Bugetului Local la 31.12.2017 Deschide
409/01/2018Aprobarea Acordului de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Reşiţa şi Municipiul Reşiţa pe de o parte şi Asociaţia Clubul Sportiv ARY-A-UNIFIGHT Deschide
309/01/2018Aprobarea formulări plângerii prealabile împotriva Hotărârii nr. 104 / 15.12.2017 a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin Deschide
209/01/2018Aprobarea de vărsăminte din secţiunea de funcţionare pentru secţiunea de dezvoltare până la aprobarea bugetului pe anul 2018 Deschide
109/01/2018Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare – sursa E înregistrat la 29.12.2017 Deschide